ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Giảng viên
Giảng viên

BM Công nghệ Sinh học

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Tổ trưởng BM
2
PGS. TS
Giảng viên
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
Tiến sĩ
Giảng viên
8
Tiến sĩ
Giảng viên
9
Tiến sĩ
Giảng viên
10
Tiến sĩ
Giảng viên
11
Tiến sĩ
Giảng viên
12
Tiến sĩ
Giảng viên
13
Tiến sĩ
Giảng viên
14
Tiến sĩ
Giảng viên
15
NCS
Giảng viên
16
Thạc sĩ
Giảng viên
17
Thạc sĩ
Giảng viên
18
Thạc sĩ
Giảng viên

BM Công nghệ Thực phẩm

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Tổ trưởng BM
2
GS. TS
Phó Viện Trưởng
3
PGS. TS
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên-Phụ trách SĐH
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
Tiến sĩ
Giảng viên
8
Tiến sĩ
Giảng viên
9
Tiến sĩ
Giảng viên
10
Tiến sĩ
Giảng viên
11
Tiến sĩ
Giảng viên
12
Tiến sĩ
Giảng viên-Bí thư đoàn
13
Tiến sĩ
Giảng viên
14
NCS
Giảng viên
15
Thạc sĩ
Giảng viên
16
Thạc sĩ
Giảng viên
17
Thạc sĩ
Giảng viên

BM Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
PGS. TS
Phó viện trưởng
2
Tiến sĩ
Giảng viên
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Thạc sĩ
Giảng viên

BM Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Giảng viên
2
Tiến sĩ
Viện trưởng
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
Tiến sĩ
Giảng viên
8
NCS
Giảng viên
9
Thạc sĩ
Giảng viên
Đơn vị liên kết