ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Thực phẩm – Giới thiệu ngành
Công nghệ Thực phẩm – Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo, tham khảo các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến trên thế giới và khảo sát điều tra ý kiến của các bên liên quan, bao gồm: giảng viên, doanh nghiệp, sinh viên và cựu sinh viên đã và đang tham gia quá trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm tại đơn vị với cách tiếp cận theo chuẩn ABET.

Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm tốt nghiệp từ chương trình Công nghệ Thực phẩm được đào tạo kiến thức, kỹ năng và thái độ về khoa học, kỹ thuật công nghệ và nghề nghiệp, cho phép họ đảm trách công việc của người kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

Đơn vị liên kết