ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất

Hệ thống phòng thí nghiệm Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm nằm ở nhà F và nhà T của Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM, với diện tích mặt bằng hơn 2800 m2.

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm có sự liên kết chặt chẽ với các phòng thí nghiệm của các đơn vị: Khoa Công nghệ Hóa học Trường ĐHBK Tp. HCM, Khoa sinh học Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Viện Sinh học nhiệt đới.

Hệ thống PTN của Viện bao gồm một hệ thống phòng phân tích thí nghiệm và phòng Thực nghiệm gồm 31 phòng thí nghiệm (PTN) chuyên ngành và 1 vườn thực nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo

Danh mục phòng thí nghiệm

Stt Phòng thí nghiệm Địa điểm
1. Kho hóa chất F04.01
2. Phòng điều phối dụng cụ, thiết bị F04.02
3. Phòng thí nghiệm trung tâm 01 F04.03
4. Kỹ thuật di truyền F04.04
5. Công nghệ Vi sinh F04.05
6. Phòng sáng, nuôi cây F05.01
7. Công nghệ chế biến súc sản F05.02
8. Công nghệ chế biến thuỷ sản F05.03
9. Công nghệ chế biến rau quả F05.04
10. Công nghệ chế biến lương thực F05.05
11. Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao F05.06
12. Công nghệ chế biến bánh kẹo F05.07
13. Công nghệ chế biến đồ uống F05.08
14. Công nghệ chế biến đồ uống nâng cao F05.09
15. Phòng cấy thực vật F06.01
16. Sinh học thực vật F06.02
17. Hoá sinh cơ bản F06.03
18. Hoá sinh nâng cao F06.04
19. Sinh học phân tử cơ bản F06.05
20. Vật lý thực phẩm F06.06
21. Phụ gia thực phẩm F06.07
22. Phân tích thực phẩm cơ bản F06.08
23. Phân tích thực phẩm nâng cao F06.09
24. Cảm quan F07.01
25. Chuyên đề cảm quan F07.02
26. Phòng thí nghiêm trung tâm 02 F07.04
27. Phòng lưu trữ hồ sơ kiểm định chất lượng F07.05
28. Phòng thí nghiêm trung tâm 03 F07.07
29. Vườn thực nghiệm F08
30. Phòng cấy mô động vật T03.06
31. Sinh học đại cương T03.07
32. Vi sinh 1 T03.08
33. Vi sinh 2 T03.09
34. Tin học T03.10
35. Thiết kế nhà máy thực phẩm T04.01

Đơn vị liên kết