TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Công nghệ Sinh học – Liên kết doanh nghiệp
BM Công nghệ Sinh học - Liên kết doanh nghiệp
Đơn vị liên kết