ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Ban lãnh đạo Viện
Ban lãnh đạo Viện

VIỆN TRƯỞNG

TS. Nguyễn Bá Thanh

 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, BGH về công tác quản lý, điều hành của Viện
 • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về chiến lược và định hướng phát triển Viện
 • Phân công nhiệm vụ và điều động cán bộ, giảng viên trong Viện;
 • Phụ trách công tác tổ chức – nhân sự; quản lý và tuyển dụng cán bộ viên chức trong Viện;
 • Xây dựng và quản lý chung kế hoạch tài chính của Viện;
 • Trực tiếp phụ trách đào tạo sau đại học;
 • Phụ trách chung công tác tuyển sinh của Viện;
 • Phụ trách kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị trong Viện;
 • Chịu trách nhiệm chung về chất lượng đào tạo của Viện; các hoạt động liên quan đến chương trình Đào tạo của Viện;
 • Phụ trách các hoạt động đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo địa chỉ của Viện;
 • Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với giảng viên và chịu trách nhiệm thực hiện việc nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, giảng viên thuộc Viện;
 • Phụ trách công tác quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, doanh nghiệp, phòng ban trong Trường;
 • Phụ trách công tác truyền thông, website;
 • Trưởng ban Kiểm định và đảm bảo chất lượng của đơn vị
 • Trực tiếp quản lý các Trung tâm trực thuộc Viện
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu

PHÓ VIỆN TRƯỞNG


PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 • Chịu trách nhiệm quản lý chương trình đào tạo hệ đại học;
 • Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy của giảng viên trong Viện;
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động liên quan việc xét học bổng, khóa luận tốt nghiệp, công tác xét tốt nghiệp của đơn vị.
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động của phòng giáo vụ. Triển khai các công tác đào tạo, học vụ đào tạo đại học và thực hiện báo cáo về công tác đào tạo, sinh viên tốt nghiệp;
 • Chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý bảng điểm môn học tại đơn vị, văn bằng nhận và phát cho sinh viên;
 • Phụ trách công tác thi học kỳ, thi tốt nghiệp
 • Phụ trách các hoạt động hội giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trong Viện;
 • Chịu trách nhiệm công tác tiếp sinh viên và phụ huynh;
 • Chịu trách nhiệm giám sát về các hoạt động sinh hoạt chủ nhiệm (hướng dẫn triển khai các công tác chủ nhiệm, đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên theo Quy chế công tác sinh viên của Trường;
 • Tổng hợp và nhận xét các báo cáo phản hồi của sinh viên về môn học (lý thuyết và thực hành), chương trình, khóa luận tốt nghiệp và đề xuất phương án giải quyết trình Viện trưởng;
 • Quản lý nhân viên giáo vụ
 • Đề xuất, tham mưu và tư vấn giúp Viện trưởng các công tác chuyên môn và các mảng được phân công;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng, học kỳ, năm học về các lĩnh vực được phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng và Ban Giám hiệu.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

GS. TS. Trần Đình Thắng

 • Chịu trách nhiệm về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hội thảo khoa học và tổ chức thực hiện các báo cáo chuyện đề trong Viện
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động thực tập thực tế, thực tập doanh nghiệp của sinh viên, hoạt động thực tập của sinh viên quốc tế;
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động sửa chữa phòng thí nghiệm, bảo dưỡng thiết bị, an toàn phòng thí nghiệm; hoạt động phòng cháy chữa cháy.
 • Chịu trách nhiệm về chương trình KOSEN, PBL, 5S, QS ranking;
 • Quản lý các nhân viên phòng thí nghiệm;
 • Phụ trách các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thuộc Viện;
 • Phụ trách hoạt động kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên;
 • Phụ trách các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, hoạt động thể thao, văn nghệ và công tác định hướng đầu năm học, triển lãm, hội chợ việc làm;
 • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của giảng viên và sinh viên
 • Giải quyết các giải trình công việc không phù hợp của Giảng viên
 • Tổng hợp báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên ra trường hàng năm;
 • Đề xuất, tham mưu và tư vấn giúp Viện trưởng các công tác chuyên môn và các mảng được phân công;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng, học kỳ, năm học về các lĩnh vực được phân công;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng và Ban Giám hiệu.


Đơn vị liên kết