ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nhân viên
Nhân viên
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Đại học
Giáo vụ
2
Đại học
Giáo vụ
3
Thạc sĩ
Chuyên viên PTN
4
Đại học
Nhân viên PTN-Tổ trưởng Công đoàn
5
Thạc sĩ
Nhân viên PTN
Đơn vị liên kết