TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Công nghệ Sinh học – Đội ngũ giảng viên
BM Công nghệ Sinh học – Đội ngũ giảng viên
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
2
Tiến sĩ
Giảng viên-Tổ trưởng Công đoàn
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
Tiến sĩ
Giảng viên
8
Tiến sĩ
Giảng viên
9
Tiến sĩ
Giảng viên
10
Tiến sĩ
Giảng viên
11
Tiến sĩ
Giảng viên
12
Tiến sĩ
Giảng viên
13
NCS
Giảng viên
14
NCS
Giảng viên
15
Thạc sĩ
Giảng viên
16
Thạc sĩ
Giảng viên
17
Thạc sĩ
Giảng viên
Đơn vị liên kết