TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Quản lý chất lượng thực phẩm – Đội ngủ giảng viên
BM Quản lý chất lượng thực phẩm – Đội ngủ giảng viên

BM Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm

TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
2
Tiến sĩ
Viện trưởng
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
Tiến sĩ
Giảng viên
8
Tiến sĩ
Giảng viên
9
Tiến sĩ
Giảng viên
10
NCS
Giảng viên
11
Thạc sĩ
Giảng viên
Đơn vị liên kết