ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Công nghệ Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
BM Công nghệ Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Tổ trưởng BM
2
GS. TS
Phó Viện Trưởng
3
PGS. TS
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên-Phụ trách SĐH
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
Tiến sĩ
Giảng viên
7
Tiến sĩ
Giảng viên
8
Tiến sĩ
Giảng viên
9
Tiến sĩ
Giảng viên
10
Tiến sĩ
Giảng viên
11
Tiến sĩ
Giảng viên
12
Tiến sĩ
Giảng viên-Bí thư đoàn
13
Tiến sĩ
Giảng viên
14
NCS
Giảng viên
15
Thạc sĩ
Giảng viên
16
Thạc sĩ
Giảng viên
17
Thạc sĩ
Giảng viên
Đơn vị liên kết