ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên CTĐT
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Đội ngũ giảng viên CTĐT
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
2
GS.TS
Phó Viện Trưởng
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên-Phụ trách SĐH
5
Tiến sĩ
Giảng viên
6
NCS
Giảng viên
7
NCS
Giảng viên
8
Tiến sĩ
Giảng viên
9
NCS
Giảng viên
10
Tiến sĩ
Giảng viên
11
Tiến sĩ
Giảng viên
12
NCS
Giảng viên
13
NCS
Giảng viên
14
NCS
Giảng viên
15
NCS
Giảng viên
16
Thạc sĩ
Giảng viên
17
Thạc sĩ
Giảng viên
18
PGS.TS
Giảng viên
Đơn vị liên kết