TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Chương trình thạc sĩ công nghệ thực phẩm được xây dựng theo hướng ứng dụng nhằm cung cấp cho học viên có kiến thức chuyên sâu về công nghệ chế biến thực phẩm, các phương pháp phân tích an toàn thực phẩm chuyên sâu, nghiên cứu phát triển các sản phẩm nông sản thực phẩm; có năng lực tư duy độc lập sáng tạo và tiếp tục học lên bậc cao hơn trong lĩnh vực công nghệ thực và lĩnh vực liên quan như công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch.

Mục tiêu cụ thể: Sau khi học xong, đi làm một thời gian, học viên thể hiện được năng lực:

  1. PEO1- Bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành CNTP, thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, an toàn thực phẩm.
  2. PEO2- Tăng cường kiến thức liên ngành và kiến thức chung về quản trị và quản lý trong lĩnh vực công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, an toàn thực phẩm.
  3. PEO3- Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề công nghệ thực phẩm một cách khoa học;
  4. 4.PEO4- Truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn công nghệ thực phẩm và khoa học thực phẩm với người cùng ngành và với những người trong lĩnh vực liên quan.
  1. PEO5- Tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến, nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
  2. PEO6- Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng liên quan đến công nghệ thực phẩm và lĩnh vực liên quan cũng như quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn liên quan đến công nghệ thực phẩm trong và ngoài nước.
  3. PEO7- Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, an toàn thực phẩm cũng như có khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và lĩnh vực liên quan đến thực phẩm.
Đơn vị liên kết