ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Chuẩn đầu ra
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Chuẩn đầu ra

A.Chuẩn đầu ra CTĐT Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm 2016
B.Chuẩn đầu ra CTĐT thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 2019:

  1. Tổng hợp được các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm để giải quyết vấn đề cụ thể chuyên ngành CNTP
  2. Tổng hợp và phân tích được kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến để giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm
  3. Phân tích và chọn lọc được kiến thức liên ngành, quản lý và quản trị để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực CNTP
  4. Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin thu thập được từ thực nghiệm để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề công nghệ thực phẩm dựa trên cơ sở khoa học
  5. Đề xuất được những kết luận, khuyến nghị mang tính chuyên gia dựa trên việc phản biện các vấn đề chuyên môn và khoa học chuyên ngành CNTP
  6. Truyền đạt hiệu quả các vấn đề chuyên môn và khoa học chuyên ngành CNTP thông qua các báo cáo khoa học
  7.  Nghiên cứu phát triển đưa ra những sáng kiến dựa trên việc tổng hợp và lựa chọn các giải pháp công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực chế biến, bảo quản, nâng cao chất lượng thực phẩm
  8. Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn liên quan đến chế biến và an toàn thực phẩm
  9. Thể hiện ý thức đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với cộng đồng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và người tiêu dùng
  10.  Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực CNTP

Yêu cầu khi tốt nghiệp, học viên có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

Đơn vị liên kết