TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng – Đội ngũ giảng viên
BM Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng – Đội ngũ giảng viên
TT
Họ và tên
Học hàm – Học vị
Chức vụ
1
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
2
PGS.TS
Phó viện trưởng
3
Tiến sĩ
Giảng viên
4
Tiến sĩ
Giảng viên
5
NCS
Giảng viên
6
NCS
Giảng viên
7
Thạc sĩ
Giảng viên
Đơn vị liên kết