TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Sinh học – Chuẩn đầu ra
Công nghệ Sinh học – Chuẩn đầu ra

Sinh viên sau khi ra trường có khả năng:

  1. Sử dụng kiến thức toán học, khoa học (sinh học, vật lý, hóa học) hoặc kỹ thuật để xác định, xây dựng kế hoạch và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật liên quan đến công nghệ sinh học
  2. Thiết kế hoặc xây dựng một hệ thống, một quá trình, một quy trình hoặc một chương trình để đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghệ sinh học
  3. Thiết lập và thực hiện các thí nghiệm hoặc kiểm định giả thuyết; phân tích, diễn giải và đánh giá kết quả dựa trên cơ sở khoa học để rút ra kết luận
  4. Giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau
  5. Nhận biết các quy định đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; nhận biết sự tác động của các giải pháp khoa học kỹ thuật đối với thế giới, kinh tế, môi trường và xã hội
  6. Hoạt động nhóm một cách hiệu quả để thiết lập mục đích, lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo tiến độ thực hiện, phân tích nguy cơ và rủi ro
Đơn vị liên kết