TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO V/V HUỶ HOC PHẦN, KHOÁ LỚP HP, HOÀN THIÊN HP ĐỐI VỚI SINH VIÊN
24/12/2021

Viện Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm trích từ thông báo của nhà trường vào ngày 22/12/2021 theo thông báo số 155/TB-DHCN về việc huỷ học phần, khoá lớp học phần, hoàn thiện học phí đối với sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM. Các bạn sinh viên lưu ý đọc theo File PDF thông báo đính kèm và thực hiện theo thông báo thồi gian huỷ học phần, từ ngày 22/12 đến ngày 11/01 sau thới gian quy định trong thông báo sẽ không giải quyết các trường hop xin huỷ học phần. Sinh viên không huỷ học phần theo thời gian quy định nêu trên  coi như cam kết theo học kỳ 2-2021-2022.

Lưu ý: Sinh viên cần giải quyết học vụ vui lòng gặp 2 Cô Giáo Vụ qua thông tin:

Phan Thị Như Mai- Giáo vụ ĐH_SĐT: 0914297510_
Gmail: nhumaidhcn@gmail.com _     phanthinhumai@iuh.edu.vn

Nguyễn Thị Như Thảo-Giáo vụ ĐH_SĐT: 0972925586_
Gmail:nguyennhuthao3108@gmail.com_  nguyenthinhuthao@iuh.edu.vn

Sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chính

http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/thong-bao-v-v-huy-hoc-phan-khoa-lop-hoc-phan-va-hoan-thien-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-thanh-pho-ho-chi-minh-a1886.html

 FILE THONG BAO 155 DHCN

Thân ái.

Đơn vị liên kết