TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo lịch bảo vệ đồ án và báo cáo khoá luận tốt nghiệp ngành ĐBCL&ATTP K13
29/05/2021

Thời gian các hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp và báo cáo khoá luận tốt nghiệm như sau:
Danh sách tổng hợp các hội đồng – Lịch báo cáo

HĐ1: từ 7h đến 9h30, ID cuộc họp: 921 7423 8282, Mật mã: 351808
HĐ 2: từ 7h đến 9h30, ID cuộc họp: 950 5401 4418, Mật mã: 976417
HĐ3: từ 9h30 đến 12 h, ID cuộc họp: 985 5835 5875, Mật mã: 550915
HĐ 5: từ 9h30 đến 12h, ID cuộc họp: 957 4430 2075, Mật mã: 606091
HĐ 4: từ 14 đến 16h30, ID cuộc họp: 936 8470 1559, Mật mã: 901204
HĐ 6: từ 14h đến 16h30, ID cuộc họp: 935 7159 6321, Mật mã: 991377

Đơn vị liên kết