TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K15 NGÀNH DINH DƯỠNG & KHOA HỌC THỰC PHẨM
07/10/2022

Căn cứ vào Thông báo số 27/TB-VSHTP ngày 30/09/2022, Bộ môn Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K15 thuộc bộ môn như sau:

 • Sinh viên đăng ký đề tài và liên hệ giảng viên (hạn chót 14/10/2022). Danh sách đề tài và sinh viên đã đăng ký sơ bộ: DanhsachkhoaluanTN_K15(mọi thay đổi phải báo lại Bộ môn với hạn chót 14/10/2022)
 • 15/10/2022 – 17/10/2022: sinh viên nộp đề cương khóa luận.
 • 18/10/2022: tổ chức bảo vệ đề cương (danh sách Hội đồng và thời gian địa điểm cụ thể sẽ cập nhật sau)
 • 22/10/2022 – 28/10/2022: sinh viên và GVHD chỉnh sửa đề cương dựa trên góp ý của Hội đồng.
 • 29/10/2022 – 02/11/2022: Viện và Bộ môn thông báo giao đề tài khóa luận tốt nghiệp.
 • 03/11/2022 – 10/05/2023: sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
 • 11/05/2023 – 13/05/2023: sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp.
 • 14/05/2023 – 16/05/2023: Bộ môn thông báo Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp.
 • 17/05/2023 – 21/05/2023: tổ chức thực hiện Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp.
 • 22/05/2023 – 30/05/2023: sinh viên chỉnh sửa và nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh dựa trên góp ý của phản biện và Hội đồng.
 • 31/05/2023 – 03/06/2023: Chủ nhiệm bộ môn tổng kết và nhập điểm.

Lưu ý: sinh viên phải đóng học phí học phần báo cáo tốt nghiệp mới được giao đề tài.

Đơn vị liên kết