TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hướng dẫn v/v hỗ trợ học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 năm 2021
27/07/2021

[Hướng dẫn hỗ trợ học phí cho sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19]

Đối tượng:

– Sinh viên có bố và mẹ bị mất việc, không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;

– Sinh viên có bố hoặc mẹ bị mất việc, bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;

– Những trường hợp đặc biệt khó khăn khác (nếu có) do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Lưu ý: Những trường hợp bố mẹ không làm việc trong cơ quan/đơn vị thì có thể làm đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn để địa phương xác nhận.

Chi tiết các bạn xem file đính kèm:

HUONG DAN SINH VIEN KHO KHAN 2021_SO 04

Đơn vị liên kết