TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
DANH SACH CAC LOP HOC ĐAO TAO TRUC TUYEN
03/04/2020

THÔNG BÁO

Phòng Giáo Vụ Viện Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm thông báo đến các em sinh viên Danh sách cac lop hoc và môn hoc truc tuyen tu ngày 06/04/2020.

Danh sách các lớp học phần giảng dạy trực tuyến (từ ngày 06/04/2020)
http://pdt.iuh.edu.vn/…/danh-sach-cac-lop-hoc-phan-giang-d…/

Mọi kiểm tra lại thông tin lớp học phần xem mình có học online không và xem thời gian học để thu xếp thời gian học phù hợp. ID lớp theo môn học sẽ đượ do Giáo Viên môn đó cung cấp.

Download và cài đặt phần mềm zoom để kết nối tại
https://zoom.us/download
Xem hướng dẫn tại:
https://www.youtube.com/watch?v=7EXrlQHWnPE&t=56s

Trân trọng.

Đơn vị liên kết