TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K15
18/05/2023

Theo thông báo số 16/TB-VSHTP, thời gian nộp báo cáo tốt nghiệp (đồ án và khóa luận) từ ngày 18/05/2023 đến 20/05/2023. Đối với bộ môn ĐBCL&ATTP, sinh viên sẽ nộp báo cáo như sau: in trước 1 quyển nộp + file cho bộ môn vào ngày 19/05, và nộp 1 quyển chính thức + final file về bộ môn (thời gian này sẽ được thông báo sau) sau khi được chỉnh sửa dưới ý kiến kết hợp của giáo viên phản biện và hội đồng. Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp (KLTN)

Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: đồ án tốt nghiệp sẽ trình bày trước hội đồng dưới dạng powerpoint, báo cáo tốt nghiệp sẽ trình bày trước hội đồng dưới dạng poster (Mẫu poster). Đây là một số mẫu poster năm trước các em có thể tham khảo poster 1, poster 2.

Tiêu chí đánh giá kết quả môn học theo các rubrics sau:

Hội đồng dự kiến như sau:

  • Hội đồng 1: Thời gian bắt đầu 13h00 ngày 29/5/2023, phòng B2.05, danh sách hội đồng 1
  • Hội đồng 2: Thời gian bắt đầu 7h30 ngày 3/6/2023, phòng A3.07, danh sách hội đồng 2
  • Hội đồng 3: Thời gian bắt đầu 13h00 ngày 29/5/2023, phòng B2.06, danh sách hội đồng 3
  • Hội đồng 4: Thời gian bắt đầu 13h00 ngày 3/6/2023, phòng A3.07, danh sách hội đồng 4
  • Hội đồng 5: Thời gian bắt đầu 9h30 ngày 3/6/2023, phòng A3.07, danh sách hội đồng 5
  • Hội đồng 6: Thời gian bắt đầu 8h30 ngày 2/6/2023, phòng B2.05, danh sách hội đồng 6.

(Lưu ý, hội đồng chính thức sẽ được thông báo sau khi có quyết định chính thức)

Trân trọng

Đơn vị liên kết