TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
AUN – RÀ SOÁT NỘI DUNG VÀ MINH CHỨNG CHO BẢN SAR (nộp lần 1)
27/07/2022

Cuộc họp online thông qua MS Team diễn ra vào 3 ngày 21-23-27/07/2022

Thành viên tham dự: nhóm xây dựng chương trình AUN bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

Nhóm xây dựng chương trình họp để thống nhất, triển khai và phân công nhiệm vụ các nội dung sau:

 1. Thống nhất hình thức gởi dữ liệu.

Để thuận tiện cho việc tham khảo, cập nhật và trích dẫn tài liệu cho quyển SAR, mỗi thành viện phụ trách sẽ cung cấp toàn bộ minh chứng, số liệu, phụ lục cho phần nội dung đảm nhận thông qua folder nhóm tạo trên Google Drive. Đây cũng là nơi tập hợp, lưu trữ dữ liệu cho toàn chương trình AUN

      2. Các nội dung cần thiết cho một đánh giá CLO:

 • Nội dung CLO
 • Thang đo Bloom cho từng CLO
 • Kết quả đánh giá
 • So sánh với tagert cấp chương trình để giải thích hoạt động dạy và học của từng CLO đánh giá (nội dung, phương pháp đánh giá…phù hợp)
 • So sánh với các CLO khác

Đa số các CLO đạt 100% so với tagert là 75%, điều này cho thấy kết quả đạt được là rất tốt. Tuy nhiên, trong năm học này, đại dịch Covid 19 bùng phát nên có sự chuyển đổi hình thức thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Do đó, cần thêm một chu kỳ thu thập dữ liệu, đánh giá thêm. Bên cạnh đó, các CLO chưa đạt cũng sẽ được cải tiến và vận hành phương pháp cải tiến nếu được mở cho chu kỳ tiếp theo. Tất cả các dữ liệu còn thiếu sẽ được thu thập, xử lý và đánh giá trong học kỳ tới (Học kỳ 1 năm 2022-2023)

     3. Rà soát dữ liệu báo cáo môn học mapping với chuẩn đầu ra cấp chương trình

Trong học kỳ 2, năm 2021-2022, không có đủ các môn học để lấy dữ liệu đánh giá chuẩn đầu ra cấp chương trình. Lý do, nhiều môn chuyên ngành có các CLO không đánh giả ở mức E. Bên cạnh đó, nhiều môn học có chuẩn đầu ra không mapping với chương trình. Vì thế, những môn học này cần phải xem xét, đánh giá lại các CLO tìm năng cho việc tăng các mức R lên thành mức E. Sau quá trình rà soát và đánh giá, nhóm chương trình đã thống nhất:

 • Môn phát triển sản phẩm: bảng mapping chưa cập nhật, cần chuyển CLO6 mapping với PI 7.2, và chuyển từ mức R lên mức E
 • Môn Đám bảo chất lượng sẽ chuyển CLO5 từ mức R lên mức E
 • Môn Kỹ thuật phòng thí nghiệm sẽ thêm 1 CLO để mapping với PLO 10, mức E
 • Môn Truy xuất nguồn gốc sẽ đưa CLO2 (5.3 ) từ mức R lên mức E để mapping với PLO5
 • Môn Khóa luận tốt nghiệp: mapping CLO2 với PI 8.2 so với bản cũ là PI 6.1 (các dữ liệu đánh giá vẫn không thay đổi)
 • Vào học kỳ 1 năm 2022-2023, các dữ liệu thiếu sẽ được cập nhật thêm. Đặc biệt môn Người tiêu dùng và thị hiếu sẽ được lấy dữ liệu PLO 1

      4. Dữ liệu khảo sát sinh viên, cựu sinh viên: các dữ liệu được xây dựng trên thang đo likert với 5-point sẽ được biểu diễn là đạt nếu dữ liệu lớn hoăn hoặc bằng 3

 Báo cáo khảo sát lấy ý kiến của Giảng viên, cự sinh viên, doanh nghiệp, sinh viên theo các yêu cầu sau:

 • Mục tiêu
 • Nội dung
 • Kết quả
 • Ý kiến khác
 • Comment
 • Kết luận

      5. Chuẩn hóa đồ thị, màu sắc đồ thị, bảng biểu PLO để thống nhất trong tất cả các báo cáo của các thành viên. Để thực hiện điều này, nhóm đã tạo templet để thống nhất biễu mẫu.

Đơn vị liên kết