TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
AUN – RÀ SOÁT – HIỆU CHỈNH – HOÀN THIỆN RUBRIC MÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
15/06/2022

Cuộc họp online qua Ms Team diễn ra vào ngày 15/06/2022

Thành viên tham dự: nhóm xây dựng chương trình AUN bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

Nội dung chính:

  • Điều chỉnh lại rubric để phù hợp với tất cả các dạng đề tài: Làm thí nghiệm, khảo sát, tổng quan.
  • Gộp Rubric vào phiếu chấm điểm
  • Xây dựng form đánh giá chéo giữa các thành viên trong nhóm sinh viên thực hiện đề tài trong môn Khóa luận tốt nghiệp và form theo dõi sinh viên của giảng viên hướng dẫn

Sau quá trình rà soát và hiệu chỉnh, nhóm chương trình đã thống nhất các form mẫu dành môn Khóa luận tốt nghiệp như sau:

Các form và biểu mẫu này sẽ được sử dụng cho hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K14

Đơn vị liên kết