TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
AUN – MẪU BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
10/06/2022

Thông qua các buổi họp về xây dựng chương tình và rubric đánh giá học phần Thực tập Doanh nghiệp, nhóm chương trình AUN đã xây dựng xong mẫu báo cáo cho sinh viên đối với học phần Thực tập Doanh nghiệp. Mẫu báo cáo bao gồm các nội dụng sau:

 • Thông tin chung
 • Thông tin về học phần
 • Hướng dẫn viết báo cáo
 • Lời cảm ơn
 • Mục lục
 • Phần 1: Thông tin sinh viên, đơn vị thực tập, cán bộ hướng dẫn, giảng viên, trường và bộ môn
 • Phần 2: Kế hoạch thực tập
 • Phần 3: Giới thiệu đơn vị thực tập
  3.1 Thông tin doanh nghiệp
  3.2 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
  3.3 Các lĩnh vực hoạt động, dịch vụ, hoặc sản phẩm của doanh nghiệp
  3.4 Những đóng góp của doanh nghiệp trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 
 • Phần 4: Nhật ký thực tập
 • Phần 5: Đánh giá của cán bộ hướng dẫn
 • Phần 6: Đánh giá của giảng viên

Với mẫu báo cáo này, các CLOs của học phần cũng được kiệt kê, đồng thời các phương pháp đánh giá cũng được đề cập. Điều này giúp cho sinh viên, cũng như cán bộ hướng dẫn tại nhà máy có thể theo dõi và đánh giá sự tiến bộ theo thời gian của sinh viên thực tập

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2022-2023, nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên khóa K15, mẫu báo cáo học phần Thực tập doanh nghiệp trước tiên sẽ áp dụng cho khóa 15 của ngành ĐBCL & ATTP.

 

Đơn vị liên kết