ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO THỰC TẬP NHÀ MÁY K16
22/03/2024

THỰC TẬP NHÀ MÁY 2024
THÔNG BÁO TỚI SINH VIÊN CÁC LỚP DHTP16A, B, C, ATT, BTT

 1. Thời gian chuẩn bị
  1.1. Sinh viên chủ động chọn và liên hệ đơn vị thực tập theo nhu cầu.
 • Tiêu chí chọn đơn vị thực tập:
  o Đang hoạt động trong ngành công nghệ thực phẩm. Ưu tiên các đơn
  vị sản xuất, chế biến có cơ cấu tổ chức và quy mô nhất định, để sinh
  viên có dịp tìm hiểu hoạt động thực tế.
  o Đồng ý cho sinh viên được thực tập và tìm hiểu
  o Có cán bộ hướng dẫn và đánh giá sinh viên
 • Sau khi liên hệ được đơn vị thực tập, tiến hành xin Giấy giới thiệu thực tập
  và liên hệ đơn vị thực tập xác nhận đồng ý cho thực tập và số lượng sinh viên
  được thực tập.
 • Sau đó, sinh viên đăng ký thông tin vào link tổng hợp để Bộ môn có ý kiến
  và tổng hợp các sinh viên thực tập cùng đơn vị.
 • Hạn cuối để đăng ký nơi thực tập là 20/4/2024. Những sinh viên còn lại, chưa
  liên hệ được nơi thực tập, sẽ đi thực tập theo sắp xếp của Bộ môn.
 • Những DN do giảng viên liên hệ thực tập như Cofidex, Vissan, Want Want,
  Cholimex, Nosafood, Nam Phong, Vinaorganic, Sài Gòn Food, Tài Tài… sẽ
  không cấp giấy giới thiệu cho sinh viên và việc phân công thực tập tại các
  đơn vị này sẽ do BM quyết định.
  1.2. Sinh viên nhận thông báo nơi thực tập và Giáo viên hướng dẫn 27/4/2024
 1. Phương thức thực hiện
  2.1. Sinh viên đăng ký học phần theo quy định của Nhà Trường
  2.2. Sinh viên cùng GVHD sẽ lập nhóm và liên hệ với GVHD để nhận thông tin
  2.3. GVHD sẽ hướng dẫn sinh viên cách thức thực hiện học phần Thực tập nhà
  máy
  2.4. Sinh viên sẽ theo sự hướng dẫn của GVHD và Cán bộ hướng dẫn (tại nơi
  thực tập)
  2.5. Thời gian thực tập quy định chung là 05/5-30/6
Đơn vị liên kết