TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Danh sách sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi và xuất sắc, năm học 2021-2022
20/06/2022

Bộ môn Công nghệ thực phẩm trân trọng thông báo danh sách sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp đã đạt kết quả loại giỏi và xuất sắc trong năm học 2021-2022:

STT MSSV Họ đệm Tên Lớp Giáo viên hướng dẫn 1 Giáo viên hướng dẫn 2 Hội đồng Giáo viên phản biện Chủ tịch HĐ Uỷ viên Thư ký hội đồng
1 18041541 Huỳnh Ngọc Anh DHTP14A Phan Thụy Xuân Uyên Huỳnh Phú Xuân 1 Thầy Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
2 18052801 Tiêu Thị Kim Anh DHTP14A Nguyễn Đức Vượng 3 Cô Vũ Thị Hoan Vũ Thị Hoan Nguyễn Ngọc Thuần Trần Thị Mai Anh
3 18033211 Nguyễn Minh Châu DHTP14A Nguyễn Đức Vượng 5 Cô Nguyễn Thị Ái Vân Trần Đình Thắng Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Ái Vân
4 18040051 Trần Công Danh DHTP14A Nguyễn Đức Vượng 4 Cô Phạm Thị Quyên Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đỗ Viết Phương Phạm Thị Quyên
5 18045201 Đặng Thị Phước Lành DHTP14A Nguyễn Ngọc Thuần Phạm Thị Quyên 1 Thầy Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
6 18041951 Nguyễn ánh My DHTP14A Nguyễn Đức Vượng 2 Cô Huỳnh Nguyễn Quế Anh Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Văn Nhất Hoài Huỳnh Nguyễn Quế Anh
7 18020381 Nguyễn Thị Kim Nhi DHTP14A Nguyễn Ngọc Thuần Phạm Thị Quyên 1 Thầy Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
8 18024661 Nguyễn Linh Nga – Niê DHTP14A Phan Thụy Xuân Uyên Huỳnh Phú Xuân 1 Thầy Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
9 18029281 Bùi Thị Ngọc Trâm DHTP14A Nguyễn Đức Vượng 4 Cô Phạm Thị Quyên Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đỗ Viết Phương Phạm Thị Quyên
10 18064211 Trần Thị Kim Đạt DHTP14ATT Nguyễn Ngọc Tuấn 5 Thầy Trần Đình Thắng Trần Đình Thắng Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Ái Vân
11 18035571 Nguyễn Phụng Kiều DHTP14ATT Nguyễn Ngọc Tuấn 5 Thầy Trần Đình Thắng Trần Đình Thắng Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Ái Vân
12 18020361 Huỳnh Tấn Lợi DHTP14ATT Nguyễn Thị Thanh Bình 5 Cô Nguyễn Thị Ái Vân Trần Đình Thắng Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Ái Vân
13 18056841 Võ Thu Mỹ DHTP14ATT Nguyễn Thị Thanh Bình 5 Cô Nguyễn Thị Ái Vân Trần Đình Thắng Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Ái Vân
14 18029721 Nguyễn Kim Ngân DHTP14ATT Hồ Thiên Hoàng Nguyễn Đức Vượng 2 Thầy Lê Văn Nhất Hoài Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Văn Nhất Hoài Huỳnh Nguyễn Quế Anh
15 18049531 Võ Mộng Kim Ngân DHTP14ATT Nguyễn Ngọc Tuấn 5 Thầy Trần Đình Thắng Trần Đình Thắng Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Ái Vân
16 18044331 Trần Thiện Nguyên DHTP14ATT Hồ Thiên Hoàng Nguyễn Đức Vượng 2 Thầy Lê Văn Nhất Hoài Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Văn Nhất Hoài Huỳnh Nguyễn Quế Anh
17 18071321 Trần Hoàng Thảo Nhi DHTP14ATT Hồ Thiên Hoàng Nguyễn Đức Vượng 2 Thầy Lê Văn Nhất Hoài Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Văn Nhất Hoài Huỳnh Nguyễn Quế Anh
18 18044091 Trần Thị Mỹ Phượng DHTP14ATT Nguyễn Ngọc Tuấn 5 Thầy Trần Đình Thắng Trần Đình Thắng Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Ái Vân
19 18044471 Nguyễn Thị Nhã Trân DHTP14ATT Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn 2 Cô Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Văn Nhất Hoài Huỳnh Nguyễn Quế Anh
20 18036831 Hoàng Nguyễn Tường Vi DHTP14ATT Hồ Thiên Hoàng Nguyễn Đức Vượng 2 Thầy Lê Văn Nhất Hoài Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Văn Nhất Hoài Huỳnh Nguyễn Quế Anh
21 18054811 Bùi Thị Thanh An DHTP14B Trần Thị Mai Anh 4 Thầy Đỗ Viết Phương Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đỗ Viết Phương Phạm Thị Quyên
22 18080741 Mai Thị Hồng Hạnh DHTP14B Trần Thị Mai Anh 1 Thầy Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
23 18091501 Phan Thị Ngọc Huệ DHTP14B Trần Thị Mai Anh 1 Thầy Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
24 18067501 Nguyễn Trí Linh DHTP14B Trần Thị Mai Anh 4 Thầy Đỗ Viết Phương Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đỗ Viết Phương Phạm Thị Quyên
25 18066171 Lê Thị Bích Loan DHTP14B Nguyễn Thị Ái Vân 3 Cô Nguyễn Thị Mai Anh Vũ Thị Hoan Nguyễn Ngọc Thuần Trần Thị Mai Anh
26 18082281 Hoàng Thị Mai Sương DHTP14B Nguyễn Thạch Minh Bùi Trung Thành 3 Cô Vũ Thị Hoan Vũ Thị Hoan Nguyễn Ngọc Thuần Trần Thị Mai Anh
27 18086871 Phan Viết Thìn DHTP14B Nguyễn Thạch Minh Bùi Trung Thành 3 Cô Vũ Thị Hoan Vũ Thị Hoan Nguyễn Ngọc Thuần Trần Thị Mai Anh
28 18082541 Lê Thị Ngọc Thủy DHTP14B Nguyễn Thị Ái Vân 1 Thầy Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
29 18077421 Phan Anh Tuấn DHTP14B Trần Thị Mai Anh 1 Thầy Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
30 18044931 Trần Quan Văn DHTP14B Nguyễn Thị Thanh Bình 4 Thầy Đỗ Viết Phương Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đỗ Viết Phương Phạm Thị Quyên
31 18029201 Lê Thị Kim Vàng DHTP14B Nguyễn Thị Thanh Bình 4 Thầy Đỗ Viết Phương Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đỗ Viết Phương Phạm Thị Quyên
32 18082761 Cao Thị Việt Vui DHTP14B Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn 4 Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đỗ Viết Phương Phạm Thị Quyên
33 18053581 Lê Thụy Tường Vy DHTP14B Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn 4 Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đỗ Viết Phương Phạm Thị Quyên
34 18035821 Mai Thị Xuân DHTP14B Trần Thị Mai Anh 1 Thầy Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn Nguyễn Đức Vượng Nguyễn Đắc Trường Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
35 18097021 Dương Duy Ân DHTP14BTT Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn 2 Cô Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Văn Nhất Hoài Huỳnh Nguyễn Quế Anh

Bộ môn Công nghệ thực phẩm chúc mừng các em đã thu được kết quả tương xứng với sự phấn đấu, cố gắng trong suốt thời gian học để đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp, và thời gian thực hiện học phần Khoá luận tốt nghiệp để đạt kết quả loại giỏi và xuất sắc. Đây là kết quả rất xứng đáng, rất vui mừng và đáng tự hào của các em.

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết