iuh
Chuyên trang đào tạo
LỊCH GIẢNG DẠY
Tìm kiếm theo   Mã giảng viên Tùy chọn
Mã nhân sự*
Mật khẩu xem lương*
(Nếu là giảng viên thỉnh giảng thì không cần nhập mật khẩu)
Học kỳ*
 
   
LỊCH GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG (0199900293)
STT Lớp học Môn học Thứ Tiết dạy Phòng học Thời gian dạy
1 Đại học Sinh học 11B
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 2
210553602: Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản Hai 1 -> 5 T3.07 KDU Từ:27-08-2018
Đến:07-10-2018
2 Đại học Sinh học 11A
(Lý thuyết: 30 tiết)
210553501: Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y Hai 9 -> 11 X11.09 Từ:06-08-2018
Đến:18-11-2018
3 Đại học Sinh học 11B
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 1
210553602: Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản Ba 1 -> 5 T3.07 KDU Từ:27-08-2018
Đến:07-10-2018
4 Đại học Sinh học 11A Chất lượng cao
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 1
250553601: Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản Ba 1 -> 5 T3.07 KDU Từ:08-10-2018
Đến:18-11-2018
5 Đại học Sinh học 11A
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 2
210553501: Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y 1 -> 5 T3.07 KDU Từ:27-08-2018
Đến:07-10-2018
6 Đại học Sinh học 11B
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 2
210553502: Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y 6 -> 10 T3.07 KDU Từ:08-10-2018
Đến:18-11-2018
7 Đại học Sinh học 11A Chất lượng cao
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 2
250553601: Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản 6 -> 10 T3.07 KDU Từ:27-08-2018
Đến:07-10-2018
8 Đại học Sinh học 11B
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 1
210553502: Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y Sáu 1 -> 5 T3.07 KDU Từ:08-10-2018
Đến:18-11-2018
9 Đại học Sinh học 11A
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 1
210553601: Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản Sáu 1 -> 5 T3.07 KDU Từ:27-08-2018
Đến:07-10-2018
10 Đại học Sinh học 11A
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 1
210553501: Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y Sáu 6 -> 10 T3.07 KDU Từ:27-08-2018
Đến:07-10-2018
11 Đại học Sinh học 11A
(Thực hành: 30 tiết) - Nhóm 2
210553601: Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản Bảy 1 -> 5 T3.07 KDU Từ:27-08-2018
Đến:07-10-2018
12 Đại học Sinh học 11B
(Lý thuyết: 30 tiết)
210553502: Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y CNhật 6 -> 8 X10.02 Từ:06-08-2018
Đến:18-11-2018