TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Ban lãnh đạo Viện
Ban lãnh đạo Viện

VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. Đàm Sao Mai

 • Quản lý chung: chương trình đào tạo, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học
 • Chịu trách nhiệm về Đào tạo Sau đại học
 • Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất
 • Chịu trách nhiệm về nhân sự
 • Giải quyết các vấn đề có liên quan đến các đơn vị chức năng và các phòng ban trong trường
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 1

TS. Nguyễn Bá Thanh

 • Chịu trách nhiệm về: đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo địa chỉ
 • Chịu trách nhiệm về: Xây dựng thời khóa biểu, kế hoạch giáo viên
 • Chịu trách nhiệm về các hồ sơ trong Kiểm định chất lượng
 • Chịu trách nhiệm về Đào tạo Đại học, Cao đẳng
 • Chịu trách nhiệm Hoạt động của phòng giáo vụ
 • Chịu trách nhiệm về phát triển CT ABET ngành Thực phẩm
 • Chịu trách nhiệm về phát triển CT QLCL & ATTP và CT Đ & KHTP theo chuẩn quốc gia
 • Chịu trách nhiệm về BM CNTP, BM QLCLTP, BM DD&KHTP
 • Thực hiện các công việc khác được phân công

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 2

TS. Trịnh Ngọc Nam

 • Chịu trách nhiệm về: thực tập tốt nghiệp, học vụ (thi học kỳ, xét lên lớp, xét tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp)
 • Chịu trách nhiệm về: thi tốt nghiệp; đồ án – khoá luận tốt nghiệp
 • Chịu trách nhiệm về: hoạt động dự giờ của giảng viên, giảng viên thỉnh giảng
 • Chịu trách nhệm về công tác vệ sinh PTN, bảo dưỡng thiết bị
 • Chịu trách nhiệm Hoạt động của nhân viên PTN
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động các đoàn thể (giáo dục định hướng, triển lãm, điều tra)
 • Bố trí và phối hợp với đoàn thanh niên trong các hoạt động liên quan đến học vụ (hoạt động khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV)
 • Giải quyết công việc liên quan đến phụ huynh và sinh viên
 • Chịu trách nhiệm về phát triển CT ABET ngành Sinh học
 • Chịu trách nhiệm về BM CNSH
 • Thực hiện các công việc khác được phân công
Đơn vị liên kết