TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO (V/V: Mở các môn học ghép, không có mở lớp cho các khóa sau, số lượng sinh viên còn ít)
01/03/2019

                                                                 THÔNG BÁO

 (V/V: Mở các môn học ghép, không có mở lớp cho các khóa sau, số lượng sinh viên còn ít)

Viện Công nghệ sinh học thực phẩm thông báo đến các em sinh viên như sau: Theo 2 File đính kèm thông báo 1. FileTHONG BAO VE VIEC MO CAC LOP HOC PHAN CHO SINH VIEN (1-3-2019)                                                       2. File THONG KE CAC MON HOC-HP XIN MO TU ON HOC LAI

THONG BAO VE VIEC MO CAC LOP HOC PHAN CHO SINH VIEN (1-3-2019)

THONG KE CAC MON HOC-HP XIN MO TU ON HOC LAI

Đơn vị liên kết