TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo đánh giá thực tập doanh nghiệp của bộ môn ĐBCL
29/07/2017

Điểm thưc tập căn cứ vào hai phần

– Phân 1 là kết quả nhận xét của đơn vị thưc tập, phần này chiếm 60%
– Phần 2 là hình tbức và nội dung báo cáo do GVHD chấm, phần này 40% ( quý thầy thông báo cần nhấn mạnh, lưu ý cho SV để các em tập viết cho tốt chuẩn bị cho phần đồ án sau này)
Trưởng bộ môn
Đã phê duyệt
Đơn vị liên kết