TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO
09/10/2019

THÔNG BÁO  V/V ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2019 CHO CÁC BẠN ĐÃ XÉT  TN VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỦA CÁC ĐỢT THÁNG 12/2018 VÀ THÁNG 06, 10 NĂM 2019.

 

  • Phòng Giáo Vụ Viện Công Nghệ Sinh Học & Thực Phẩm xin thông báo thời gian và địa điểm đăng ký tham gia lễ tốt nghiệp, nhận và trả lễ phục như sau:
  1. Thời gian tổ chức lễ : 7h15 – 11h30 ngày 12/11/2019
  2. Địa điểm: Tại Hội Trường E.4
  3. Thời gian đăng ký tham gia dự lễ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/11/2019 tại Phòng Giáo Vụ F4.10
  4. Thời gian nhận và trả lễ phục:  Thời gian nhận lễ phục vào ngày 08, 11 tháng 11 năm 2019 (Thu tiền thế chân lễ phục) Tiền thế chân đăng ký lễ phục 500.000 đồng (Sinh viên đóng thế chân lúc nhận lễ phục và sẽ được hoàn trả sau khi Học Sinh Sinh Viên trả lễ phục) Sinh viên có trách nhiệm bảo quản lễ phục tốt nghiệp. Trường hợp nếu làm mất hoặc hư hỏng sẽ phải đền bù hoặc chịu chi phí sửa chữa, theo các mức bồi thường sau.
Nội dung ĐVT Đơn giá
Mất áo, rách áo không  phục hồi được 1 cái 500.000 đồng
Mất nón, rách nón không phục hồi được 1 cái 200.000 đồng

Thời gian trả lễ phục : 11h00 đến 14h00 ngày 12/11/2019. Ngay sau khi làm lễ, sinh viên không được giữ đồng phục làm lễ qua ngày vì Viện phải trả đồng phục liền về cho Trung Tâm quản lý đồng phục.

  • Lưu ý: Để đảm bảo quền lợi của sinh viên đề nghị SV kiểm tra cẩn thận lễ phục trước khi ký nhận và ký trả. Sinh viên phải hoàn trả lễ phục ngay sau khi làm lễ TN (Quá thời gian 1 ngày, SV không báo cáo về Viện xem như SV đã làm mất lễ phục và sẽ không được hoàn lại số tiền thế chân)

Thân ái.

Đơn vị liên kết