TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Kế hoạch thực hiện KLTN của DHTP11
02/10/2018

Bộ môn CNTP thông báo đến các em SV DHTP11 kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp như sau:

– Từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018: Sinh viên liên hệ GVHD, và đăng ký GVHD (Đăng ký online)
– Từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018: Sinh viên nộp đề cương KLTN tại phòng Giáo vụ Viện
– Từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018: Sinh viên bảo vệ Đề cương KLTN. Danh sách, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau
– Từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018: Sinh viên chỉnh sủa Đề cương KLTN (Liên hệ với GVHD)
– Từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018: Sinh viên sẽ nhận Quyết định giao đề tài KLTN  (trên website)
– Từ ngày 05/11/2018 đến 12/05/2019: Sinh viên thực hiện KLTN
– Từ ngày 13/05/2019 đến 19/05/2019: Sinh viên nộp báo cáo KLTN (Tại phòng Giáo vụ Viện)
– Từ ngày 20/05/2019 đến 26/05/2019: Sinh viên bảo vệ trước Hội đồng KLTN. Danh sách và địa điểm thông báo sau
Chi tiết xem trong file đính kèm:
Đơn vị liên kết