TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Kế hoạch thực hiện khoá luận dành cho sinh viên DHSH11
12/10/2018

Thân chào các em sinh viên DHSH khoá 11,

Các em lưu ý thực hiện theo bảng kế hoạch đính kèm.

Các em thống nhất với cán bộ hướng dẫn và nhờ cán bộ hướng dẫn tập hợp danh sách gửi về cho bộ môn theo kế hoạch này.

Lịch báo cáo đề cương sẽ được thông báo cụ thể sau.

Trân trọng.

https://drive.google.com/open?id=14feix51MkjGtng6_T3xNjCq9Jyr9VRx9

Đơn vị liên kết