TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Kế hoạch nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp cho lớp DHTP11VHVL
16/02/2017

Hiện nay, lớp DHTP11VHVL đã kết thúc thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp. Lịch nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp là thứ 6, ngày 24/02/2017. Bài báo cáo sẽ nộp về cho cô Như Mai. Lịch báo cáo dự kiến là thứ bảy ngày 04/03/2017.

Đơn vị liên kết