TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Form khảo sát môn học thực hành và đồ án cho SV
19/05/2017

Các em SV lưu ý thực hiện khảo sát này:

1. Đối với môn học thực hành (môn học thực hành riêng và thực hành tích hợp): Tất cả sinh viên các lớp thực hành thực hiện trong HK2 (2016-2017).

Giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm, GV coi thi HK phải thông báo cho các em về việc thực hiện công tác này

Đường link khảo sát: – Mẫu6B: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLinpqqeXhM2AveTnblEiYdByds7duTTIBQt_awojFVBWfvg/viewform

2. Môn học đồ án : Dành cho DH9, DHVHVL11B: Giáo viên chủ nhiệm, GV coi thi và GV giảng dạy

Mẫu 7: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerzPVtKfS4yO0WMOSpBVcAWm44-3QWo_YZbixhVtK0nKnKCQ/viewform.

Đơn vị liên kết