TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Danh sách sinh viên ĐH9, 11AVL đăng ký thực hiện khoá luận, đồ án tốt nghiệp
13/12/2016

Vừa qua, sinh viên các lớp ĐHTP9, ĐHTPCLC9 và 11AVL đã thực hiện việc đăng ký đề tài và giảng viên hướng dẫn cho đồ án và khoá luận tốt nghiệp. Dựa vào danh sách thống kê, các bộ môn sẽ tổ chức cho các cá nhân và nhóm sinh viên bảo vệ đề cương trong thời gian tháng 9, trước khi tiến hành thực hiện đề tài. Sinh viên cần theo dõi danh sách thống kê này, nếu có bất kỳ thông tin gì cần thay đổi, liên hệ với Cô giáo vụ (Như Mai) để điều chỉnh kịp thời.

Đơn vị liên kết