TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học – Vị trí việc làm
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học – Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học có thể tham gia quản lý, điều hành, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sinh học tại các công ty doanh nghiệp công nghệ sinh học; tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường Đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu.

Đơn vị liên kết