TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THỦ TỤC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỰ XIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
09/05/2017

Các sinh viên tự xin thực tập tốt nghiệp yêu cầu phải báo lại với trưởng bộ môn Lê Nhất Tâm trước ngày 14/05/2017 trên mail (tamnhatle@yahoo.com) các thông tin sau:

1, Họ và tên sinh viên

2, Tên công ty xin thực tập

3, Vị trí thực tập

Đơn vị liên kết