TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo số 4 – Về việc báo cáo đồ án ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
30/05/2018

Gửi tất cả các SV báo cáo đồ án ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm năm 2018,

1. Thời gian bảo vệ đồ án ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm năm 2018

Hội đồng 1: Tiết 2-6 Phòng B2.05 CLC Ngày 01 tháng 06 năm 2018

Hội đồng 2: Tiết 8-15 Phòng B2.01 CLC Ngày 31 tháng 05 năm 2018

Hội đồng 3: Tiết 2-6 Phòng B2.04 CLC Ngày 01 tháng 06 năm 2018

2. Mẫu rubic đánh giá việc báo cáo đồ án tốt nghiệp (đính kèm). Tất cả sinh viên lưu ý: Thời gian báo cáo không được vượt quá 15 phút.

Đơn vị liên kết