TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MỚI VỚI SINH VIÊN KHÓA 10 NGÀNH ĐBCL
17/04/2017

Kế hoạch thực hiện đồ án/luận văn tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp sinh viên khóa 10 ngành đảm bảo chất lượng thay đổi như sau:

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
1 Sinh viên liên hệ nhận đề tài tốt nghiệp Từ 15/4 đến 30/4 Giảng viện và nhóm SV giao và nhận đề tài SV xem tên đề tài trên trang web của bộ môn.
2 Viết đề cương nghiên cứu:

+ Tìm hiểu nguồn nguyên liệu

+ Tìm tài liệu liên quan

+ Viết phần tổng quan lý thuyết

+ Bố trí các thí nghiệm

Từ 1/5 đến 1/8 Giảng viên và sinh viên Sinh viên viết đề cương với các nội dung theo mẫu hướng dẫn
3 Thống nhất nội dung Từ 10/8 đến 15/8 Hội đồng bảo vệ Sinh viên theo dõi lịch bảo vệ  đề cương ở trang web bộ môn
4

 

Thực hiện khóa luận:

+ Sinh viên hoàn thành cơ bản khối lượng công việc

+ Thực hiện thí nghiệm song song viết báo cáo.

 

Từ 15/8 đến 30/3 Nhóm sinh viên và giảng viên HD Hoạt động ở PTN, trung tâm kiểm nghiệm, công ty, nhà máy
Thực hiện khóa luận (tt):

+ Sinh viên làm tiếp những phần việc chưa hoàn thành hoặc phải làm lại thí nghiệm

+ Hoàn thành cơ bản cuốn báo cáo

+ Làm bài trình bày bằng power point

Từ 1/4 đến 30/4 Nhóm sinh viên và giảng viên HD
Thực hiện khóa  luận (tt):

+ Hoàn thành cuốn báo cáo

+ Hoàn thành bài trình bày

Từ 1/5 đến 15/5 Nhóm sinh viên
5 – Nộp và Chấm phản biện đề tài

-Báo cáo thử

+ Nộp đề tài  vào ngày 16/5

+ Giảng viên chấm phản biện đề tài từ 17/5 đến 20/5

+ TBM

+ Sinh viên

+Giảng viên HD

+ Giảng viên chấm phản biện

6 Tổ chức hội đồng bảo vệ đồ án/báo cáo TN Từ ngày 21/5 đến 25/5 các hội đồng hoạt động chấm đề tài + Sinh viên

+  Hội đồng bảo vệ

7 Nộp điểm Từ 26/5 đến 27/5 Thư ký tổ bộ môn
THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
1 Liên hệ thực tập

Sinh viên xác định vị trí thực tập

– Cấp giấy giới xin thực tập cho SV

Tổng hợp các nơi xin thực tập

Từ ngày 15/4 (2017) đến 25/4 (2017) + Tổ trưởng bộ môn (TBM)

+ Thư ký tổ

+ Sinh viên ngành

2 Liên hệ thực tập (tt)

 

Từ ngày 26/4 đến 15/5 + TBM

+ Giảng viên liên hệ thực tập

+ Sinh viên tự liên thực tập theo nguyện vọng

3 -Công bố nơi thực tập cho sinh viên

-Tiếp tục xin thực tập cho các trường hợp chưa có nơi thực tập

Từ ngày 16/5 30/5 + TBM

+ Giảng viên liên quan

4 -Sinh viên đi thực tập

-Giảng viên HD theo dõi đánh giá và giải quyết những vướng mắc với doanh nghiệp

-Sinh viên viết báo cáo thực tập

Từ ngày 1/6 đến 1/8 + TBM

+ Giảng viên HD

+  Sinh viên

5 Sinh viên nộp báo cáo thực tập Từ ngày 8/8 đến 10/8 + Giảng viên HD

+ Sinh viên

6 Chấm và công bố điểm thực tập Từ ngày 11/8 đến 17/8 giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện hoàn thành điểm thực tập.

Từ ngày 18/8 đến 20/8 công bố điểm chi SV

+ Giảng viên HD

+ Giảng viên chấm PB

+ Sinh viên

+ Thư ký tổ

+ Giáo vụ

7 Gởi thư cám ơn và xin ý kiến từ các doanh nghiệp Từ ngày 5/8 đến ngày 10/8 + TBM

Trưởng bộ môn                                                       Viện trưởng

Lê Nhất Tâm                                                       Đàm Sao Mai

(Đã ký)                                                                   (Đã ký)

Đơn vị liên kết