TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
AUN – TRIỂN KHAI XÂY DỰNG RUBRIC ĐÁNH GIÁ MÔN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
03/05/2022

Cuộc họp online diễn ra vào ngày 03/05/2022

Thành viên tham dự: nhóm AUN bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm

Nội dung chính: Xây dựng Rubric môn Thực tập doanh nghiệp (TTDN)

Nhóm chương trình đã thảo luận và đưa đến thống nhất Rubric sử dụng trong đánh giá môn học Thực tập doanh sẽ bao gồm 2 loại (rubric dành cho giáo viên hướng dẫn – GVHD và dành cho cán bộ hướng dẫn – CBHD). Rubric này sử dụng để đánh giá cho 9 CLO của môn học với các đánh giá riêng lẻ và tổng hợp. Được thể hiện ở bảng sau

CLO Chuẩn đầu ra của học phần Người chấm

1

Tuân thủ được nội quy và văn hóa nơi thực tập CBHD

2

Ứng dụng được các kiến thức chuyên ngành để đáp ứng các hoạt động ở doanh nghiệp CBHD/GVHD
3 Phân tích và giải thích các kết quả thu được trong quá trình thực tập tốt nghiệp CBHD/GVHD
4 Thu thập và báo cáo số liệu trung thực trong quá trình thực tập doanh nghiệp CBHD
5 Xác định được các yêu cầu chất lượng cần được đáp ứng trong hoạt động đảm bảo chất lượng thực phẩm của doanh nghiệp CBHD
6 Trình bày được các vấn đề mang tính thời sự trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm CBHD/GVHD
7 Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến với GVHD/CBHD trong qua trình thực tập CBHD/GVHD
8 Lên kế hoạch cho bản thân trong quá trình thực tập doanh nghiệp để hoàn thành công việc được phân công CBHD/GVHD
9 Thực hiện giao tiếp bằng văn bản trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật CBHD/GVHD

 

Trong học phần này, sinh viên sẽ thực hiện một công việc hoặc một nghiên cứu cụ thể tại một đơn vị doanh nghiệp liên quan đến ngành đào tạo. Tại doanh nghiệp, sinh viên sẽ thực hiện các công việc dưới sự giám sát của người hướng dẫn tại nhà máy. Nội dung công việc liên quan đến những nội dung đào tạo phần chuyên ngành mà sinh viên đã được học. Quá trình này xãy ra trong thời gian từ 2 đến 3 tháng. Trong khoảng thời gian này sinh viên sẽ được vận dụng các kiến thức đã được học để tiếp cận những hoạt động ở doanh nghiệp. Kết thúc khóa thực tập sinh viên phải báo cáo bằng văn bản và bảo vệ những nội dung kiến thức mình đạt được từ quá trình thực tập trước hội đồng đánh giá. 

Các CLO tập trung đánh giá kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của sinh viên dưới điều kiện làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Đặc biệt, CLO8 được xây dựng đánh giá khả năng học tập suốt đời của sinh viên, do đó khả năng lên kế hoạch cho bản thân trong quá trình thực tập doanh nghiệp là rất quan trọng. Bên cạnh đó, khả năng hoàn thành công việc được giao đánh giá tính trách nhiệm của bản thân trong khi làm việc nhóm.

Phương pháp đánh giá sẽ được tiến hành trên cả báo cáo thực tập và nhật ký thực tập. Các form đánh giá, theo dõi quá trình của GVHD và CBHD cho sinh viên được xây dựng nhằm thể hiện sự công bằng về đánh giá và rõ ràng về mặt minh chứng.

Đơn vị liên kết