TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
AUN – HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH K18, TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐBCL & ATTP
02/05/2022

Cuộc họp về các nội dung: hoàn thiện chương trình K18, đề cương Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), và thực tập doanh nghiệp (TTDN) diễn ra online vào ngày 02/05/2022

Thành phần tham dự: ban chương trình AUN bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm

Nội dung thực hiện:

1. Chương trình phiên bản K18:

 • Kiểm tra lại môn học trước, môn học song hành, môn tiên quyết cho chương trình khung
 • Xây dựng flowchart cho các môn học trong chương trình K18, từ đó xác định được mức độ đậm nhạt, tương ứng với mức độ I (Introduction), R (Reinforcement), và E (Enhancement) của các môn học
 • Xem xét các môn học chuyên ngành và môn học tự chọn chuyên ngành có phù hợp với số tín chỉ, nội dung.
 • Bổ sung mã số thư viện một số tài liệu dạy và tham khảo cho các đề cương còn thiếu

2. Đề cương môn KLTN và TTDN:

 • Rà soát lại nội dung đề cương cũ của môn KLTN và TTDN
 • Nhóm thành viên nêu ý kiến về điểm mạnh, điểm cần bổ sung vào đề cương, đặc biệt là xây dựng lại CLO thay thế cho các CLO cũ.
 • Phân phối lại cách đánh giá dành cho giảng viên hướng dẫn, phản biện và hội đồng cho KLTN. Xây dựng lại cách đánh giá cho cán bộ hướng dẫn doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn. Xây dựng form đánh giá cho từng CLO.
 • Xây dựng CLO mới phù hợp với PLO mới đã xây dựng.
 • Thêm CLO và PI mới PLO 11.2. PLO 11.2 được xây dựng nhằm giúp sinh viên có thêm ý thức học tập suốt đời.

3. Công tác triển khai báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 3 và tiêu chuẩn 4:

 • Nêu một số công tác cần thực hiện: Bảng mapping CLO – phương pháp dạy – hoạt động học – phương pháp đánh giá cho các môn học dạy trong chương trình K18.
 • Một số học phần cần điều chỉnh phương pháp dạy theo phương pháp tiên tiến, phát huy tính chủ động của người học.
 • Các phương pháp dạy học tích cực bao gồm: problem – based learning, flipped classroom, community project.
 • Thu thập dữ liệu khảo sát về mức độ hài lòng của người học, của nhà tuyển dụng…
Đơn vị liên kết