TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
AUN – CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
05/05/2022

Ngày 05/05/2022 vừa qua, nhóm chương trình AUN bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm đã hoàn thành đề cương môn học Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) sau một khoảng thời gian dài triển khai và thực hiện. Chương trình môn học KLTN với mục tiêu học phần: Thực hiện một công việc, một nghiên cứu cụ thể, biết cách thức chọn và xử lý dữ liệu nghiên cứu, có thể đánh giá và đưa ra được các quyết định từ kết quả nghiên cứu. Đây là một học phần rất quan trọng với số tín chỉ lên đến 8TC, học phần này còn được xem như là một cột mốc đánh giá giai đoạn “Cá vượt long môn” của sinh viên. Sinh viên phải tổng hợp, hệ thống tất cả các kiến thức được trang bị trong 4 năm học để thực hiện và giải thích vấn đề trong khóa luận tốt nghiệp của mình.

Trong học phần này, sinh viên sẽ thực hiện một nghiên cứu cụ thể, thông qua việc giải quyết một vấn đề. Bằng các kỹ năng tìm kiếm phân tích thông tin, xử lý thông tin và số liệu, tư duy phản biện, làm việc nhóm, giao tiếp, sắp xếp và lập kế hoạch. Trao đổi với giảng viên để xây dựng đề cương chi tiết, kế hoạch thực hiện, tiến hành thực hiện theo kế hoạch. Kết thúc quá trình thực hiện KLTN, sinh viên sẽ báo cáo công khai kết quả nghiên cứu trên hội đồng.

Nhóm chương trình đã thảo luận và đưa đến thống nhất Rubric sử dụng trong đánh giá môn học Khóa luận tốt nghiệp sẽ bao gồm 3 loại rubric dành cho giáo viên hướng dẫn (GVHD), giáo viên phản biện (GVPB) và hội đồng (HĐ). Các rubric này được sử dụng để đánh giá lên đến 16 CLO của môn học, thể hiện ở bảng sau:

CLOs Chuẩn đầu ra của học phần Người chấm
1 Giải thích được các biến đổi, chuyển hóa trong quá trình thực hiện đề tài HD
2 Tiến hành được các thực nghiệm khoa học GVHD
3 Giải thích được kết quả từ số liệu thu thập được GVPB
4 So sánh được các kết quả NC với  các nghiên cứu liên quan GVPB
5 Trình bày vấn đề cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu GVPB
6 Lựa chọn được các phương pháp nghiên cứu và thiết bị máy móc phù hợp để giải quyết các mục tiêu đề ra trong một nghiên cứu khoa học GVPB
7 Đề xuất được các giải pháp để nâng cao/hoàn thiện các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu GVPB
8 Tham gia thảo luận nhóm và đóng góp ý kiến trong qua trình thực hiện đề tài GVHD
9 Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến với GVHD trong quá trình thực hiện đề tài GVHD
10 Hoàn thành nhiệm vụ được phân công GVHD
11 Cấu trúc được báo cáo KLTN hợp lý khi thuyết trình HD
12 Trình bày báo cáo KLTN hiệu quả thông qua lời nói HD
13 Trình bày thông tin trong KLTN bằng đồ họa (đồ thị, bảng, hình ảnh…) một cách hiệu quả HD
14 Sử dụng tài liệu tham khảo phù hợp với vấn đề nghiên cứu trong KLTN GVHD/GVPB
15 Thu thập và báo cáo số liệu trung thực trong thực hiện KLTN GVHD/GVPB
16 Tuân thủ văn hóa PTN GVHD

 

Phương pháp đánh giá sẽ được tiến hành trên cả đánh giá tiến trình của GVHD, đánh giá bài báo cáo của GVPB, và đánh giá báo cáo thuyết trình HD. Các form đánh giá, theo dõi quá trình của GVHD, GVPB, và HD được xây dựng cụ thể và chi tiết nhằm đánh giá chính xác năng lực của sinh viên, đồng thời thể hiện sự công bằng về phương diện đánh giá và rõ ràng về phương diện minh chứng. Thang điểm đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên thang 10 điểm với tỷ trọng các rubric của GVHD:GVPB:HD là 4:3:3.

Đơn vị liên kết