TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Biểu mẫu Phòng thí nghiệm
Biểu mẫu Phòng thí nghiệm

1. QUI TRÌNH HƯỚNG DẪN SV MƯỢN PHÒNG- THIẾT BỊ – DỤNG CỤ  KLTN

QUI TRÌNH HƯỚNG DẪN SV MƯỢN PHÒNG- THIẾT BỊ – DỤNG CỤ KLTN

2.   MẪU ĐƠN MƯỢN PHÒNG- DỤNG CỤ- THIẾT BỊ DÀNH CHO SV LÀM KLTN

06a MẪU ĐƠN MƯỢN PHÒNG ,THIẾT BỊ, DỤNG CỤ SV ĐỒ ÁN 2017

3. ĐƠN XÁC NHẬN HOÀN TẤT KLTN

06b ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

4.  ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỢ LÝ PTN

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỢ LÝ PTN 

5.  QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ CHẠY DỊCH VỤ

6.  NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM

NỘI QUI PTN

7.  QUI ĐỊNH PCCC      

QUI ĐỊNH PCCC

8.  MẪU BB MƯỢN DỤNG CỤ , CẤP HÓA CHẤT THỰC HÀNH

MẪU BB MƯỢN DỤNG CỤ , CẤP HÓA CHẤT THỰC HÀNH

9.  QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SV LÀM ĐỒ ÁN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SV LÀM ĐỒ ÁN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

10.  THÔNG BÁO CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PTN TRƯỚC KHI NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT 2018

 11.  07-05-2018 ĐƠN XIN MƯỢN PHÒNG THỰC HÀNH THEO GIẢNG VIÊN LÀM NGHIÊN CỨU

06 AB MẪU ĐƠN MƯỢN PHÒNG THEO GV LÀM NGHIÊN CỨU

12. PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA THIẾT BỊ VIỆN CNSH-TP

13. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ PHÂN TÍCH MẪU

14. ĐƠN MƯỢN THIẾT BI GIẢNG VIÊN

Đơn vị liên kết