TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Biểu mẫu Phòng thí nghiệm
Biểu mẫu Phòng thí nghiệm

 

1/ QUI TRÌNH HƯỚNG DẪN SV MƯỢN PHÒNG- THIẾT BỊ – DỤNG CỤ  KLTN

QUI TRÌNH HƯỚNG DẪN SV MƯỢN PHÒNG- THIẾT BỊ – DỤNG CỤ KLTN

2/ MẪU ĐƠN MƯỢN PHÒNG- DỤNG CỤ- THIẾT BỊ DÀNH CHO SV LÀM KLTN

06a MẪU ĐƠN MƯỢN PHÒNG ,THIẾT BỊ, DỤNG CỤ SV ĐỒ ÁN 2017

3/ĐƠN XÁC NHẬN HOÀN TẤT KLTN

06b ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

4/ ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỢ LÝ PTN

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỢ LÝ PTN 

5/ QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ CHẠY DỊCH VỤ

6/ NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM

NỘI QUI PTN

7/ QUI ĐỊNH PCCC      

QUI ĐỊNH PCCC

8/ MẪU BB MƯỢN DỤNG CỤ , CẤP HÓA CHẤT THỰC HÀNH

MẪU BB MƯỢN DỤNG CỤ , CẤP HÓA CHẤT THỰC HÀNH

9/ QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SV LÀM ĐỒ ÁN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SV LÀM ĐỒ ÁN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

10/ THÔNG BÁO CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PTN TRƯỚC KHI NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT 2018

 

Đơn vị liên kết