TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hóa sinh thực phẩm K13 (HK3 2018-2019)
01/06/2019

Chuẩn đầu ra của môn học/học phần:

Khi hoàn thành môn học/học phần, người học có khả năng:

Khi hoàn thành môn học, người học có khả năng:

  1. Hiểu và phân biệt được các thành phần hóa học cơ bản có trong thực phẩm.
  2. Liệt kê và giải thích được các tính chất hóa học của các thành phần hóa học cơ bản trong thực phẩm.
  3. Vận dụng được các tính chất của một trong những thành phần hóa học trong thực phẩm để áp dụng trong phân tích thực phẩm. (b2)
  4. Vận dụng được các tính chất của một trong những thành phần hóa học trong thực phẩm để áp dụng trong sản xuất thực phẩm. (b3)
  5. Thực hiện được các thí nghiệm xác định các thành phần hóa học cơ bản của thực phẩm.
  6. Giải thích được kết quả thí nghiệm.

HỌC LIỆU :

 

Sách sử dụng chính.

[1]. Lê Ngọc Tú và tập thể tác giả, Hóa sinh công nghiệp, ĐH&THCN, Hà Nội, 1997.

[2]. H. D. Belitz, W. Grosch, Food Chemistry, Springer, 1999.

  Tài liệu tham khảo

[3]. Owen R. Fennema, Food Chemistry, Marcel Dekker, INC, 1996

[4]. Richard Harvey and Denise Ferrier, Biochemistry-6th Edition,Wolters Kluwer, 2014

[5]. Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Ang, Hóa sinh học, NXB GD, 1997.

Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề liên quan đến môn học:

Đơn vị liên kết