TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Ngần
Nguyễn Thị Ngần

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 
     Tiến sĩ: Nguyễn Thị Ngần

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp

Thành phố Hồ Chí Minh

Email: nguyenthingan_vsh@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Chức danh: giảng viên
 • Chức vụ:

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Đại học Vinh, 1998
 • Thạc sỹ: Đại học Vinh, 2008
 • Tiến sĩ: Đại học Vinh, 2011

Quá trình công tác

 • 1998-2002: Sinh viên trường Đại học Vinh – Đại học Vinh
 • 2002-2008:  Giáo viên trường THPT Phan Đăng Lưu
 • 2008-2011:  Học viên cao học Trường Đại học Vinh
 • 2011-2015: Nghiên cứu sinh trường Đại học Vinh
 • 2015- 10/2017:  Giáo viên trường THPT Phan Đăng Lưu
 • 11/2017 – nay: Giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM

Môn học đang tham gia giảng  dạy

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu
 • Tách và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ thiên nhiên định hướng phát triển dược liệu và thực phẩm chức năng.
 • Phân tích công cụ.

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Trần Đình Thắng, Phạm Duy Phúc, Hoàng Thị Thuý Hương, Nguyễn Thị Ngần(2010), Các hợp chất alkaloid từ lá cây Giác đế miên (Goniothalamus iirensisPierre ẽ &Gagn), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(2A), 588-592.
 2. Hsui-Hui Chan, Shin-Hun Juang, Tran Dinh Thang, Min-Yu Chen, Ping-Chung Kuo, Mei-Lin Yang, Nguyen Thi Ngan, Nguyen Ngoc Linh, Tian-Shung Wu (2012), Drimane-type secquiterpenes with a Dioxabicyclooctane Sketon from the fruiting bodies of Nigrofomes melanoporusand their cytotoxicity, Planta Medica,78 (1) 737-739.
 3. Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Quyết Tiến, Trần Đình Thắng (2015), Thành phần hoá học của quả thể nấm đa niên lỗ đen (Nigrofomes melanoporus(Mont.) Murrill.) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 52(6A) 93-97
 4. Nguyễn Thị Ngần, Tian-Shung Wu, Trần Đình Thắng (2015), Các hợp chất steroid từ quả thể nấm Trametes cubensis ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học (ĐHQG Hà Nội).
 5. Nguyễn Thị Ngần, Tian-Shung Wu, Trần Đình Thắng (2015), Hai hợp chất isocoumarin từ quả thể nấm Trametes cubensisở Việt Nam, Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Vinh).
 6. Tran Dinh Thang, Ping-Chung Kuo, Guan-Jhong Huang, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Ngan, Mei-Lin Yang, Tian-Shung Wu*, Chemical constituents from Ganoderma pfeifferiBres and their inhibitory effects on nitric oxide(NO) production, Chemistry of natural compounds(Đã nhận đăng).
 7. De-Yang Shen, Nguyen Thi Ngan, Yu-Ri Chan, Shin-Hun Hwang, Tsong-Chyn Huang, Ping-Chung Kuo, Tran Dinh Thang, E-Jian Lee, Amooru Damu, Tian-Shung Wu, Constituents of rocts of Clausena lansium and thei potential anti-inflammatory activity, Journal of Natural Products.
 8. Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Yên, Trần Đình Thắng(2015), Hai hợp chất isocoumarin từ quả thể nấm vân chi (Trametes cubensis) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Vinh,44(2A) 70-73.
 9. Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Thi Ngan, Ping-Chung Kuo, Hsin-Yi Hung, Tran Ngoc Lan, Nguyen Tan Thanh, Dao Thi Thanh Xuan, Tran Dinh Thang, and Tian-Shung Wu (2016), Characterization of cyclodepsipeptides from the fruiting bodies of Isaria japonica in Vietnam, Natural Product Communications, 12 (3), 377 – 378.

updating …

 

Đơn vị liên kết