INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD TECHNOLOGY
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh

 

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh

2. Năm sinh: 1974

3. Học vị: Tiến sỹ

– Năm bảo vệ: 2011

– Nơi bảo vệ: Đại học Utrecht, Hà Lan

– Chuyên ngành: Miễn dịch học

4. Cơ quan công tác:

 • Tên cơ quan: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

– Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

– Địa chỉ cơ quan: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Thàh phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại cơ quan: 084 0283 8940 390                     Fax: 084 0283 9940 954

Email: nguyenthikimanh@iuh.edu.vn

5. Sách chuyên khảo, giáo trình đã công bố

 • Vi sinh thực phẩm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2014
 • CRC Press 2015. Edited by Md. Latiful Bari and Dike O. Ukuku.  Foodborne pathogens and Food safety.  Chapter 13: Strategies to destroy or control foodborne pathogens. 2015
 • Serum Amyloid A (SAA) in mammary tissues with inflammatory processes and in mammary corpora amylacea. In Grateau G, Kyle RA, Skinner M, editors. Amyloid and Amyloidosis. Boca Raton: CRC Press; 2005. Pp. 203-205. 2005

6. Các bài báo khoa học

Tạp chí nước ngoài

 1. Bich Dung Mai, Hoai Thuong Nguyen, Thi Kim Anh Nguyen, Dinh Hien Ta, Thi Nhan Luu. Effect of composition ratio on structure and phase transition of ferroelectric nanocomposites from silicon dioxide nanoparticles and triglycine sulfate.  Phase Transitions, 92(6), 2019.
 2. Thanh Vo Ke Ngo, Phat Trong Huynh, Anh Thi Kim Nguyen, Giang Dang Nguyen, Vinh Quang Lam. Systhesis of gold nanobipyramid by seed-mediated method and antibacterial acitivities. Communications in Physics, 28(2): 179-187, 2018.
 3. Thi Kim Anh Nguyen, Peter Reinink, Chema El Messlaki, Jin S. Im, Altan Ercan, Steven A. Porcelli, Ildiko Van Rhijn. Expression Patterns of Bovine CD1 In Vivo and Assessment of the Specificities of the Anti-Bovine CD1 Antibodies.  Plos One DOI: 10.1371/journal.pone.0121923, 2015.
 4. Astridde Greeff, Ruth Zadoks, Lisette Ruuls, Mathilda Toussaint, Thi Kim Anh Nguyen, Alison Downing, Johanna Rebel, Norbert Stockhofe-Zurwieden, Hilde Smith. Early host response in the mammary gland after experimental Sreptococcus uberis challenge in heifers.  Journal of Dairy Science, 96(6): 3723-3736, 2013.
 5. Thi Kim Anh Nguyen, Ad P. Koets, Martin Vordermeier, Peter J Jervis, Liam R Cox, Simon P Graham, Wiebren J Santema, D Branch Moody, Serge van Calenbergh, Dirk M Zajonc, Gurdval S Besra, Ildiko Van Rhijn. The bovine CD1D gene has an unusual gene structure and is expressed but cannot present alpha-galactocylceramide with a C26 fatty acid.   International Immunology, doi: 10.1093/intimm/dxs092, 2013.
 6. Thi Kim Anh Nguyen, Willemien Wieland, Wiebren Santema, Jeroen Hoeboer, Willem van Eden, Victor Rutten, Ad Koets, Ildiko Van Rhijn. Immune response of cattle immunized with a conjugate of the glycolipid glucose monomycolate and protein. Veterinary Immnology and Immunopathology, 142 (3-4): 265-270, 2011.
 7. Thi Kim Anh Nguyen, Ad P Koets, Wiebren J Santema, Willem van Eden, Victor P M G Rutten, Ildiko Van Rhijn. The mycobacterial glycolipid glucose monomycolate induces a memory T cell response comparable to a model protein antigen and no B cell response upon experimental vaccination of cattle. Vaccine, 27:4818-4825, 2009.
 8. Ildiko Van Rhijn, Thi Kim Anh Nguyen, Anita Michel, Dave Cooper, Marc Govaerts, Tan-Yun Cheng, Willem van Eden, D Branch Moody, Jacobus A W Coetzer, Victor Rutten, Ad P Koets. Low cross-reactivity of T-cell responses against lipids from Mycobacterium bovis and M.avium paratuberculosis during natural infection. European Journal of Immunology, 39:1-11, 2009.
 9. Gruys E, Toussaint M J M, Upragarin N, Van Ederen A M, Adewuyi A A, Candiani D, Nguyen T K A, Sabeckienne Balciute. Review: Acute phase reactants, challenge in the near future of animal production and veterinary medicine. J Zhejiang Univ Sci B, 6(10): 941–947, 2005; Published online 2005 Sep 28. doi: 10.1631/jzus.2005.B0941.

Tạp chí trong nước

 1. Nguyễn Thị Kim Anh, Lâm Hoàng Anh Thư, Đoàn Thanh Hòa, Nguyễn Thị Hoài Ngọc, Lê Thị Tuyết Thanh, Trần Thị Bình An. Khả năng kháng một số vi khuản của composite cellulose vi khuẩn kết hợp nano bạc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ IUH, 2020.
 2. Nguyễn Thị Kim Anh, Hoàng Thùy Dương. Khả năng kháng một số chủng vi khuẩn của composite chitosan và cellulose vi khuẩn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ IUH, 2020.
 3. Nguyễn Thị Kim Anh, Mai Bích Dung, Lâm Hoàng Anh Thư. Hoạt tính kháng khuẩn của hạt nano bạc chế tạo bằng phương pháp polyol đối với E. coli, S. aureusP. aeruginosa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ IUH, 2019.
 4. Trần Thị Khách Hòa, Hoàng Thùy Dương, Nguyễn Thị Kim Anh. Nuôi cấy tế bào sợi từ mô chuột. Tạp chí Sinh học, 40(1): 69-74, 2018.
 5. Mai Ngọc Tuấn Anh, Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Thị Lệ Khanh, Hoàng Thùy Dương, Nguyễn Thị Phương Phong. Tổng hợp và khảo sát tính chất của hạt nano hợp kim vàng – bạc. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 19, S. 6T, 2016.
 6. Nguyễn Thị Kim Anh. Hướng tới sử dụng kháng nguyên lipid tách chiết từ mycobacteria được biểu diễn bởi phân tử CD1 làm văc-xin phòng các bệnh do mycobacteria gây ra.  Phân tích hóa, lý và sinh học. Tập 18, số 4/2013, 2013.
 7. Kết quả bước đầu nhân bản (cloning) động vật bằng cắt phôi. Thông tin Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. Viện Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2004.
 8. Kết quả gây động dục đồng pha cho bò bằng CIDR. Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. 6/2000. Trang 273-274, 2000.
 9. Kết quả gây động dục đồng pha cho bò bằng PRID. Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. 6/1999. Trang 264-265, 1999.
Cooperate