TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hoàng Yến

 

 

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT:

Email: nguyenthihoangyen@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: quản lý PTN F5.4, F5.5. 

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Công nghệ Thực phẩm. Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM. Năm tốt nghiệp: 2004
 • Thạc sỹ: Ngành Công nghệ Thực phẩm. Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM. Năm tốt nghiệp: 2007

Quá trình công tác

 • Năm 2005 đến nay: Giảng viên, Viện Công nghệ Sinh học – Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phụ gia thực phẩm
 • Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả
 • Công nghệ chế biến nông sản
 • Thực hành Phụ gia thực phẩm
 • Thực hành Công nghệ chế biến rau quả
 • Thực hành Công nghệ chế biến nông sản
 • Thực hành Công nghệ chế biến lương thực

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu trích ly các hợp chất sinh học từ thực vật
 • Nghiên cứu bảo quản, chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu lương thực, rau quả
 • Nghiên cứu ứng dụng phụ gia thực phẩm.
 • Nghiên cứu nảy mầm đậu
 • Nghiên cứu sản xuất enzyme từ vi sinh vật, ứng dụng enzyme trong thực phẩm.

Sách/giáo trình đã xuất bản

 1. Phụ gia thực phẩm, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, năm 2012. Tác giả: Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Bùi Đặng Khuê
 2. Thực hành Phụ gia thực phẩm, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, năm 2010. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Lê Phạm Tấn Quốc, Đàm Sao Mai

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Yen Thi Hoang Nguyen, Thi Mai Huong Nguyen, Phan Ngoc Hoa, Pham Van Hung. (2022). Incorporation of germinated mung bean flour with rice flour to enhance physical, nutritional and sensory quality of gluten‐free cookies. International Journal of Food Science & Technology.
 2. Nguyen Thi Hoang Yen, Le Pham Tan Quoc. (2022). Optimization of ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from fresh Moringa oleifera leaves with a response surface methodology and comparison with the Soxhlet extraction method. Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia. 36(2): 261-275
 3. Nguyen Thi Hoang Yen, Phan Ngoc Hoa, Pham Van Hung. (2022). Optimal soaking conditions and addition of exogenous substances improve accumulation of γ‐aminobutyric acid (GABA) in germinated mung bean (Vigna radiata). International Journal of Food Science & Technology. 57(7): 3924-3933
 4. Nguyen Thi Hoang YEN and Le Pham Tan QUOC. (2021). Optimization of microwave-assisted extraction of pectin from passion fruit (Passiflora edulis Sims) peel with alkaline solution using response surface methodology. Malaysian Journal of Biochemistry & Molecular Biology. 24(2): 68-75 (https://msbmb2010.wixsite.com/mjbmb/august-2021)
 5. Nguyen Thi Hoang YEN and Le Pham Tan QUOC. (2021). Chemical composition of dried Stevia rebaudiana Bertoni leaves and effect of ultrasound-assisted extraction on total steviosides content in extract. Herba Polonica. Vol. 67(1) (http://www.herbapolonica.pl/articles/view/2896)
 6. Nguyen Thi Hoang YEN and Le Pham Tan QUOC. (2020). Optimization of ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds from Gomphrena celosioides Mart. using response surface methodology. Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia. 34 (2): 237-248. http://doi.org/10.4314/bcse.v34i2.3
 7. Nguyen Thi Hoang YEN and Le Pham Tan QUOC. (2020) Optimization of ultrasound-assisted extraction of triterpenoid saponins content from dried Gomphrena celosioides using Response Surface Methodology. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. Vol.11 (2): 83-95. (http://biozoojournals.ro/swjhbe/v11n2.html)
 8. Pham Van Hung, Nguyen Thi Hoang Yen, Nguyen Thi Lan Phi, Nguyen Phung Ha Tien, Nguyen Thi Thu Trung. (2020). Nutritional composition, enzyme activities and bioactive compounds of mung bean (Vigna radiata L.) germinated under dark and light conditions. LWT – Food Science and Technology. Vol. 133: 100-110. http://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110100.
 9. Nguyen Thi Hoang YEN and Le Pham Tan QUOC. (2020). Chemical composition and cellulase-assisted extraction of total saponins from Gomphrena celosioides Mart. Vol 101 (4): 361-367. https://doi.org/10.5114/bta.2020.100427.
 10. Nguyen Thi Hoang YEN and Le Pham Tan QUOC. (2019). Extraction of total stevioside content from dried Stevia rebaudiana Bertoni Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering. Series II; Brasov. Vol. 12 (1): 137-144. https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2019.12.61.1.12
 11. Hoang-Yen Thi Nguyen and Gia-Buu Tran. (2018). Optimization of Fermentation Conditions and Media for Production of Glucose Isomerase from Bacillus megaterium Using Response Surface Methodology. Scientifica. Hindawi Publisher. https://doi.org/10.1155/2018/6842843
 12. Hoang-Yen Thi Nguyen and Gia-Buu Tran. (2018). The effect of relative humidity and temperature on total polyphenol content and antioxidant activity of black garlic produced from peeled cloves of garlics. Journal of Science and Technology. Industrial University of Ho Chi Minh city Publisher, Vietnam. Vol. 31 (1): 88-96. https://doi.org/10.46242/jst-iuh.v31i01.363
 13. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hải Đăng, Phan Thị Kiều Nhi. (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sấy đến chất lượng bột bí đỏ khô Cucurbita pepo, Tạp chí Đại học Công nghiệp, số 2(19), trang 101 – 107
 14. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2013). Nghiên cứu ảnh hưởng của bột bí đỏ (Cucurbita pepo) đến chất lượng của bánh mì, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 51, trang 396 – 400.

 

Đơn vị liên kết