TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn-Chợ Lách” dùng cho sản phẩm Sầu riêng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
07/03/2017

Tên đề tài: Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn-Chợ Lách” dùng cho sản phẩm Sầu riêng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Cấp quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Trê

Tổ chức chủ trì dự án: Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức phối hợp: Công ty TNHH Tư vấn Aliat Legal

Chủ nhiệm dự án: Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Kim Duyên

Thời gian thực hiện: 2015 – 2018

Tổng kinh phí: 1.340.990.000 đồng

Đơn vị liên kết