TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đề tài: Nghiên cứu thu nhận enzyme cellulase và ứng dụng trong sản xuất ethanol từ vỏ quả cà phê
08/03/2017

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THU NHẬN ENZYME CELLULASE TỪ MỘT SỐ LOÀI NẤM VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT ETHANOL TỪ VỎ QUẢ CÀ PHÊ VỐI (Coffea Robusta)

Cấp quản lý: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Viết Phương

Thời gian thực hiện: 2017 – 2018

Tổng kinh phí: 30,000,000 đồng

Đơn vị liên kết