TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đề tài: Nghiên cứu nuôi cấy vi tảo Haematococcus pluvialis bằng hệ thống bioreactor và thu nhận astaxanthin
07/03/2017

Tên đề tài: Nghiên cứu nuôi cấy vi tảo Haematococcus pluvialis bằng hệ thống bioreactor và thu nhận astaxanthin.

Cấp quản lý: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Ngọc Nam

Thời gian thực hiện: 2017 – 2018

Tổng kinh phí: 30,000,000 đồng

Đơn vị liên kết